Redovisningskonsulterna i Skaraborg!

Dataskyddspolicy

Redovisningskonsulterna i Skaraborg AB, nedan Red-Kon, vill såsom personuppgiftsansvarig enligt allmänna dataskyddsförordningen, på detta sätt informera Dig om behandling av personuppgifter vid Red-Kon.

ÄNDAMÅL
Personuppgifter som Du lämnar till Red-Kon (till exempel i samband med att uppdragsavtal träffas) behandlas av Red-Kon för att administrera och fullgöra det aktuella uppdraget.

INSAMLING OCH UTLÄMNANDE AV UPPGIFTER
Personuppgifterna samlas i första hand in direkt från Dig i samband med att uppdragsavtal träffas.
Uppgifter kan även inhämtas från andra källor sedan avtal ingåtts.
Dessutom sker en löpande registrering av affärstransaktioner och fortlöpande kontakter Du har med Red-Kon.
I vissa fall är Red-Kon också skyldig enligt lag att lämna uppgifter till Svenska myndigheter.

SAMTYCKE
I de fall som krävs eller annars är lämpligt erhåller Red-Kon samtycke från Dig innan behandlingen av personuppgifter om Dig påbörjas. Du samtycker genom att aktivt godkänna inhämtningen av personuppgifter via blankett eller godkännande på internet.

LAGRING
Personuppgifter bevaras endast så länge som det finns behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för. Således gallras uppgifterna ut inom fem år från när till exempel ett kundförhållande har upphört.
Uppgifterna kan dock behöva sparas för ett annat ändamål, till exempel för bokföringsändamål, dock längst sju år.

KUNDENS RÄTTIGHETER
Om Du vill få information om vilka personuppgifter som behandlas av Red-Kon kan Du skriftligen begära detta genom en egenhändigt undertecknad ansökan ställd till nedan angiven adress.
Detta är kostnadsfritt en gång per år.
Till samma adress kan Du även återkalla ett samtycke.
Begäran om rättelse eller borttagande av personuppgift kan också göras till denna adress.


Vara/Nossebro 2018-05-25

Redovisningskonsulterna i Skaraborg AB
PersonuppgiftsansvarigRedovisningskonsulterna i Skaraborg AB
Gradgatan 2
534 50 VARA